Báo cáo của Cục Thuế tỉnh Cao Bằng cho thấy, so với dự toán Bộ Tài chính giao, 11/16 khoản thu hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán, gồm: Thu phí, lệ phí; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước; thu cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước…

Theo địa bàn thu, có 10/10 đơn vị hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán Bộ Tài chính giao, kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2023 chịu tác động của các yếu tố giảm thu bởi tình hình kinh tế trên địa bàn còn nhiều hạn chế; một số doanh nghiệp trọng điểm gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và việc thực hiện cơ chế, chính sách (miễn, giảm, gia hạn thuế…), ảnh hưởng đến kết quả thu NSNN.

Cao Bằng: Thu nội địa năm 2023 đạt hơn 1.325 tỷ đồng

Công chức Cục Thuế Cao Bằng chủ động rà soát các nguồn thu. Ảnh: CTV.

Theo lãnh đạo Cục Thuế Cao Bằng, chỉ tiêu thu nội địa năm 2024 do HĐND tỉnh giao là 1.318 tỷ đồng. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN, cục thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hệ thống thuế, góp phần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, lấy người nộp thuế (NNT) làm trung tâm, tạo thuận lợi nhất cho NNT.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội ngành, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ công chức, người lao động trong thực thi công vụ. Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong cơ quan thuế các cấp. Phấn đấu 100% các đơn vị thu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán giao.

Để đạt được mục tiêu thu ngân sách, UBND tỉnh Cao Bằng yêu cầu năm 2024, cục thuế cần theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, bám sát diễn biến các nguồn thu, tác động của yếu tố kinh tế – xã hội, chính sách thuế ảnh hưởng đến nguồn thu năm 2024; phân tích, đánh giá cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, nguồn thu, sắc thuế, xác định rõ các nguồn thu, loại thuế còn thất thu để có giải pháp quản lý hiệu quả.

Đồng thời, tích cực tham mưu, kiến nghị với UBND các cấp giải pháp quản lý thu NSNN; tiếp tục duy trì và tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế.

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ngay từ đầu năm; ban hành thông báo tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, giá tính lệ phí trước bạ đối với phương tiện kịp thời…/.